TAMIKO THIEL – SELECTED WORKS 1986 – 2022

Tamiko Thiel – Selected Works 1986 – 2022

Herausgeber:
Tamiko Thiel
2022
Bild auf der Titelseite: Francesco Prandoni
Gestaltung des Katalogs: Skylla & Lametta Designbüro

Softcover, 21 x 29.5 cm, 60 Seiten, auf Englisch

Preis: 20,00 Euro